Uncategorized

12נוב 2017

במסגרת ייעול הטיפול בפסולת הביתית, המשרד להגנת הסביבה מבקש לבחון את הכדאיות הסביבתית והכלכלית בהקמת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת, בשכונות חדשות למגורים בבנייה רוויה. זאת במטרה לאמוד את התועלת הכלכלית משימוש במערכת מנקודת מבטם של האמונים לטיפול בפסולת קרי, העיריות והרשויות המקומיות. ישנם שחקנים שונים המעורבים בתהליך יישום מערכות אלו ולכל אחד מהם מערכת תועלות […]