במסגרת ייעול הטיפול בפסולת הביתית, המשרד להגנת הסביבה מבקש לבחון את הכדאיות הסביבתית והכלכלית בהקמת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת, בשכונות חדשות למגורים בבנייה רוויה. זאת במטרה לאמוד את התועלת הכלכלית משימוש במערכת מנקודת מבטם של האמונים לטיפול בפסולת קרי, העיריות והרשויות המקומיות. ישנם שחקנים שונים המעורבים בתהליך יישום מערכות אלו ולכל אחד מהם מערכת תועלות ועלויות כלכליות שונות שינותחו בנפרד.

לקריאת המסמך המלא אנא לחצו כאן

תרשים מערכת פנאומטית